โรงแรม  ซี เอส.ปัตตานี ตั้งอยู่เลขที่ 99 /9  หมู่ 4 ถนนหนองจิก ตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  โทรศัพท์  
0-733-36090-6  โทรสาร 0-733-31620 เปิดดำเนินการครั้งแรกในปี พ.ศ.2542 เพื่อต้อนรับการจัดประชุมสัมมนาวิชาการ
นานาชาติครั้งที่ 4 ISSD (THE FOURTH ASEAN INTER-UNIVERSITY SEMINAR ON SOCIAL DEVELOPMENT:SOUTHEAST
INTO THE 21st CENTURY CRITICAL TRANSITIONS C0NTINUITY AND CHANGE)

         ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี (PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY OF PATTANI : PSU) 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยสิงคโปร์  (NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE : NUS) ใน ระหว่าง วันที่ 15-18 มิถุนายน 2542
มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวนกว่า 200 คน จาก 27 ประเทศ  ซึ่งถือเป็นนิมิตหมายแห่งการเริ่มต้นที่ดี และยังความภาคภูมิใจ
แก่ชาวปัตตานีเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์ปัตตานีที่ได้มีการจัดประชุมสัมมนานานาชาติ โดย
ได้รับการยอมรับจากสื่อมวลชนสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโทรทัศน์ทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ


           โรงแรม ซี เอส. ปัตตานี โรงแรมที่ออกแบบภายใต้แนวคิดของการธำรง ไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของปัตตานี ให้ท่านสัมผัสเสน่ห์แห่งศิลปวัฒนธรรมที่งดงาม  ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยว และผู้มาเยือนจังหวัด ปัตตานี

           โรงแรม ซี เอส. ปัตตานี  ศูนย์รวมการจัดประชุม สัมมนา และงานเลี้ยงในโรงแรม และนอกสถานที่ พร้อมด้วยอุปกรณ์การประชุมสัมมนาที่ทันสมัยโรงแรม ซี เอส.ปัตตานีได้รับความไว้วางใจให้เป็นสถานที่รับรอง และต้อนรับผู้มาเยือนระดับ วี ไอ พี. ทั้งในประเทศ และต่างประเทศอย่างสมเกียรติเสมอ รวมทั้งได้รับมอบหมายในการจัดประชุมสัมมนาระดับท้องถิ่น และระดับ
ชาติี่